การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564
สายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

Level Middle School (MS) - Grade 10

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ภาษาไทย 4 (ท31101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: คณิตศาสตร์ (ค31101)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค31201)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ว31201)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: สังคมศึกษา (ส31101)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: สังคมศึกษาเพิ่มเติม 1 (ส31201)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: ภาษาอังกฤษ (อ31101)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 (อ31201)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: ชีววิทยา (ว31243)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: โลกและดาราศาสตร์ (ว30261)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)