การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: วิทยาการคำนวณ 5 (ว23103)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3