การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: สุขศึกษา/ว่ายน้ำ 5 (พ23101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3