การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: พลศึกษา 5 (พ23102)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3