การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ศิลปะ/นาฎศิลป์ 5 (ศ23101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3