การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ดนตรี 5 (ศ23102)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3