การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: คอมพิวเตอร์ 5 (ง23101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3