การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: การงานอาชีพฯ 5 (ง23102)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3