การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ท้องถิ่นของเรา 5 (ส23201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3