การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: หน้าที่พลเมือง 5 (ส23203)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3