การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: ฟิสิกส์ (ว32201)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต)