การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา

รายวิชา: ฟิสิกส์ (ว33201)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์-คณิต)