การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: วิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1