การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ประวัติศาสตร์ 1 (ส21102)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1