การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ว21201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1