การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: สังคมศึกษาเพิ่มเติม 1 (ส21207)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1