การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ภาษาจีน 1 (จ21201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1