การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: วิทยาการคำนวณ 3 (ว22103)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2