การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: สังคมศึกษา/พุทธศาสนา 3 (ส22101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2