การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ประวัติศาสตร์ 3 (ส22102)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2