การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: สุขศึกษา/ว่ายน้ำ 3 (พ22101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2