การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: พลศึกษา 3 (พ22102)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2