การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ศิลปะ/นาฎศิลป์ 3 (ศ22101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2