การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: คอมพิวเตอร์ 3 (ง22101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2