การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: การงานอาชีพฯ 3 (ง22102)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2