การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 (ว22201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2