การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
|รายวิชา: สังคมศึกษาเพิ่มเติม 3 (ส22207)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2