การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 (อ22201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2