การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ท้องถิ่นของเรา 3 (ส22201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2