การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: หน้าที่พลเมือง 3 (ส22203)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2