การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ภาษาจีน 3 (จ22201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2