การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2564

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ปีการศึกษา 2564

การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564