การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ประวัติศาสตร์ 5 (ส23102)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3