การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Level Middle School (MS) - Grade 9