การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ว23201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3