การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: สังคมศึกษาเพิ่มเติม 5 (ส23207)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3