การเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอัสสัมัญนครราชสีมา
รายวิชา: ภาษาจีน 5 (จ23201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3